Cầu thang sắt o2

Cầu thang kính 03 ; Giá 900 nghìn/m dài

Chân tiện: sắt sơn đen bắt hông

Lan can: suốt sắt sơn phi 16

Tay vịn: Gôc lim nam phi